Regulamin Carrefour Biegu Trzech Wzgórz 2020. Park Grabiszyński. 07.03.2021

1. CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.
 2. Informowanie o zalecanych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie Pandemii COVID-19
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ORGANIZATOR

3. KONTAKT

4. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU

 1. Zapisujesz się na bieg w wybranej serii startowej – 10:00 seria dla osób biegających 10 km w czasie 50 minut i wolniej.  11:30 seria dla zawodników biegających 10 km w czasie 49 minut i szybciej.
 2. Odbierasz numer startowy we wskazanym terminie i miejscu.
 3. Startujesz we skazanym terminie i miejscu 7 marca w parku Grabiszyńskim.
 4. Po biegu odbierasz medal.

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zapisy do biegu trwają od 21.10.2020 do 3.03.2021.
 2. Start pierwszej serii o godzinie 10:00. Start drugiej serii o 11:30.

5. DYSTANS BIEGU, SERIE I TRASA

 1. Do pokonania jest jeden dystans 10 km
 2. Trasa to trzy okrążenia po 3330 metrów w Parku Grabiszyńskim.
 3. Zawodnicy startują indywidualnie na sygnał startera. Odstęp między startującymi jest dowolny ale każdy musi ruszyć na sygnał osoby startującej.
 4. Pierwsza seria startuje o 10:00 i jest przeznaczona dla osób biegających dokładniej w czasie od 50 minut i wolniej na 10 km.
 5. Druga seria startuje o godzinie 11:30 i jest przeznaczona dla fanów wiatru we włosach biegających 10 km w czasie 49 minut i szybciej.
 6. Dystans można pokonać biegiem lub marszem.
 7. Trasa jest oznaczona taśmami i pachołkami.
 8. Start na ścieżce przy parkingu Park & Ride ul. Grabiszyńska (pętla tramwajowa i górka Cmentarz Żołnierzy Polskich)

6. KLASYFIKACJA

 1. Uczestnicy będą klasyfikowani po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startowej do momentu przekroczenia lini mety. Ze względów organizacyjnych nie będą nagradzane kategorie wiekowe. Jednak klasyfikacja taka będzie prowadzona.
 2. Osobną klasyfikację stanowi kategoria biegu wirtualnego. Uczestnicy Biegu Wirtualnego mają do pokonania ten sam dystans na tej samej trasie co pozostali uczestnicy ale nie muszą tego robić w dniu biegu 30 listopada. Aby być sklasyfikowanym należy przesłać udokumentowany wynik biegu wirtualnego na zawody@pro-run.pl do 8 marca.
 3. Kategorie wiekowe:
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7. POMIAR CZASU

 1. Każdy z uczestników biegu otrzymuje numer z chipem startowym
 2. Godzinę startu wpisuje starter.
 3. Na podstawie odczytów kolejnych okrążeń będzie prowadzona klasyfikacja po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startu do ukończenia biegu.
 4. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.
 5. Uczestnicy biegu wirtualnego wykonują pomiar czasu we własnym zakresie.

8. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PAKIETY STARTOWE

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 21.10.2020 r. do 03.03.2021 r. do godz. 24:00 (datasport).
 2. Numery startowe i pakiety uczestnicy odbierają przed biegiem o czym zostaną poinformowani.
 3. Uczestnicy biegu wirtualnego odbierają pakiet przed lub po biegu. Po biegu pakiety będą do odbioru w biurze Pro-Run ul. Nowowiejska 115.
 4. Start w biegu jest odpłatny 50 zł przez cały okres trwania zapisów.
 5. Jeżeli do 27 lutego 2021 obostrzenia sanitarne uniemożliwią organizację biegu organizator gwarantuje 100% zwrotu opłaty startowej.
 6. Po 27 lutym organizator zamawia wszystkie niezbędne materiały biegu i zwrot opłaty startowej uczestnikom w przypadku odwołania biegu nie z winy organizatora nie będzie możliwy.
 7. Przy biegu nie działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Istnieje jedynie możliwość wykonania klasycznego przelewu.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BTW, Nazwisko i Imię

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie od 21.10.2020 do 03.03.2021 otrzymają następujące świadczenia:
  – woda
  – numer startowy
  – odlewany medal
 2. Organizator nagradza najszybsze osoby w kategorii Open K+M, miejsca 1-3.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagród. Uczestnik nie musi być obecny na losowaniu, losowanie odbędzie się „zaocznie” po zakończeniu biegu. W losowaniu biorą udział tylko osoby, które ukończą bieg.

10. OBOSTRZENIA SANITARNE

 1. Uczestnik biegu jest zobowiązany do odbioru numeru startowego w miejscu i terminie podanym przez organizatora.
 2. Ze względów sanitarnych odbiór pakietów nie będzie możliwy w dniu biegu
 3. Organizator będzie pilnował aby na terenie startu nie tworzyły się zgromadzenia.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do noszenia maseczki w strefie startu i mety oraz zachowania dystansu społecznego
 5. Start pomiaru czasu jest rozciągnięty w czasie. Klasyfikacja odbywa się po czasie netto.
 6. Obowiązkiem startujących jest ustawienie się w rozproszeniu z jednej strony lini startu aby po sygnale startowym bezpiecznie przemieścić się przez start na trasę biegu.
 7. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.

11. UCZESTNICY

 1. W biegu może brać udział osoby powyżej 18 roku życia.
 2. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność. co potwierdza zapisując się elektronicznie na bieg.
 3. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.btw.pro-run.pl
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.