Regulamin Carrefour Biegu Trzech Wzgórz 2022. Park Grabiszyński. 12.11.2022

1. CEL

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową.
 2. Informowanie o zalecanych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie Pandemii COVID-19
 3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

2. ORGANIZATOR

3. KONTAKT

4. TERMIN I MIEJSCE

 1. Zapisy do biegu trwają od 26.09.2022 do 12.11.2022.
 2. Start 11:00

5. DYSTANS BIEGU, SERIE I TRASA

 1. Do pokonania jest jeden dystans 10 km
 2. Trasa to trzy okrążenia po 3330 metrów w Parku Grabiszyńskim.
 3. Start wspólny
 4. Dystans można pokonać biegiem lub marszem.
 5. Trasa jest oznaczona taśmami i pachołkami.
 6. Start na ścieżce przy parkingu Park & Ride ul. Grabiszyńska (pętla tramwajowa i górka Cmentarz Żołnierzy Polskich)

6. KLASYFIKACJA

 1. Uczestnicy będą klasyfikowani po czasie netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie.
 2. Kategorie wiekowe nie są nagradzane:
K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

7. POMIAR CZASU

 1. Każdy z uczestników biegu otrzymuje numer z chipem startowym
 2. Na podstawie odczytów kolejnych okrążeń będzie prowadzona klasyfikacja po czasie netto czyli od momentu przekroczenia lini startu do ukończenia biegu.
 3. Na powyższej podstawie będą tworzone klasyfikacje biegu.

8. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PAKIETY STARTOWE

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy od dnia 26.09.2022 r. do 12.11.2022 r. do godz. 24:00 (datasport).
 2. Numery startowe i pakiety uczestnicy odbierają przed biegiem o czym zostaną poinformowani.
 3. Start w biegu jest odpłatny 50 zł przez cały okres trwania zapisów.
 4. Jeżeli do 11 listopada 2022 obostrzenia sanitarne uniemożliwią organizację biegu organizator gwarantuje 100% zwrotu opłaty startowej.
 5. Obowiązują płatności online lub tradycyjne.

Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: BTW, Nazwisko i Imię

9. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie od 26.09.2022 do 12.11.2022 otrzymają następujące świadczenia:
  – woda
  – numer startowy
  – odlewany medal
 2. Organizator nagradza najszybsze osoby w kategorii Open K+M, miejsca 1-3.
 3. Wszyscy uczestnicy biegu biorą udział w losowaniu nagród. Uczestnik nie musi być obecny na losowaniu, losowanie odbędzie się „zaocznie” po zakończeniu biegu. W losowaniu biorą udział tylko osoby, które ukończą bieg.

10. UCZESTNICY

 1. W biegu mogą brać udział osoby od 16 lat.
 2. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza zapisując się elektronicznie na bieg.
 3. Zapisując się na bieg wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia ich w klasyfikacji i komunikacie końcowym,

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

12. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą stronie biegu www.btw.pro-run.pl
 2. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej i rozporządzeń dotyczących stanu epidemiologicznego.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.